Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dijous 13 de setembre de 2018

A diferència d'altres sectors públics i concertats de les Illes, la nòmina dels docents públics de les Illes no ha experimentat cap millora aquesta legislatura, ...i continua per sota de la del 2009

  • Al llarg de la seva vida laboral, un docent de l'ensenyament públic deixa de cobrar entre uns 3000€ i uns 8.000€/anuals manco que la resta dels funcionaris i personal laboral de la CAIB per no tenir els sexennis equiparats a la seva carrera professional.

L'augment pressupostari que es preveu en educació per al 2019, no pot oblidar que el prestigi de la professió docent ha d'anar de la mà d'una equiparació i millora salarial. Cal minvar l'actual greuge comparatiu que es produeix entre la carrera professional i els sexennis docents.

Comparativa Sexennis VS Carrera Professional

Comparativa Sexennis VS Carrera Professional

- CCOO ha negociat i signat tant la carrera professional com la recuperació dels sexennis a l'Acord Marc que aquest Govern ha dut a terme, per això cal ara, i des de la FE-CCOO illes ho exigim, un acord de millora de les condicions socio-laborals dels docents que equiparar els sexennis amb la carrera professional, en tots els seus termes salarials i requisits per al seu cobrament.

- Per ara, només l'acord estatal d'increment salarial dels treballadors públics (també signat per l'àrea pública de CCOO), ha estat capaç d'apropar la nòmina docent als valors del 2009.


Adjuntem un informe comparatiu entre els sexennis i la carrera professional del que es poden extreure les següents conclusions:

1) Ni tan sols després dels 30 anys d'experiència docent s'aconsegueix incrementar la nòmina el mateix que amb 20 anys ja té un empleat públic de categoria professional inferior a la docent, la C1. Al llarg dels 10 anys que encara li queden a un docent per arribar al 5è sexenni, perd, respecte una persona de categoria A1/A2, una mitjana de 4072€/anuals. És a dir, deixa de guanyar uns 40.720€ els darrers 10 anys.
2) Tots els trams dels sexennis estan per sota dels trams de la carrera professional A1, A2 i fins i tot C1.
3) La carrera professional és un complement que també es cobra a la paga extra i cotitza per a la jubilació mentre que els sexennis només la meitat i no cotitza.

Per poder-se equiparar els dos complements caldria:

1.-Passar les quantitats incrementades del complement específic al complement de formació per a que es cobrin a les pagues extraordinàries.

2.-Escurçar els sexennis a 5 anys (quinquennis) i reduir els trams dels 5 actuals als 4 que tenen a la carrera professional per arribar al límit també als 20 anys d'experiència docent.

3-Incrementar als A1 (secundària i batxillerat) fins a 12.000 anuals. Es una diferència de 4.725,37 (repartit en 14 pagues són 337,46 mensuals). Això suposarà un increment de 67.49€ a cada tram.

4-Incrementar als A2 (infantil, primària i fp) fins a 8.640 annuals. Es una diferència de 1.382,38 (repartit en 14 pagues són 98,74 mensuals). Això supòsaria un increment de 19,75€ a cada tram.

Com al sector docent no hi ha diferències en els sexennis de la categoria A1 i A2, hem calculat la mitjana dels valors de la carrera professional entre els A1 i els A2 per tal d'aproximar quantitats. Aquesta mitjana estaria en uns 43,62€/mensual d'increment a cadascun dels sexennis.

Segons aquesta mitjana per equiparar als docents amb la resta d'empleats públics, l'increment pressupostari seria de:

-Increment 1.303.932€ pel primer sexenni
-Increment 2.606.784€ pel segon sexenni
-Increment 3.910.716€ pel tercer sexenni
-Increment 5.214.648€ pel quart sexenni
-Increment 6.518.580€ pel cinquè sexenni


-Total mínim a pressupostar per al 2019: 19.554.660. I només per aproximar-nos a la mitjana entre la categoria A1 i la A2 de la Carrera professional!

Cal recordar que la carrera professional que CCOO va negociar i signar estava pressupostada en 120 milions per al 2018 (que millorava la nòmina d'uns 19.000 empleats públics), mentre que la recuperació dels sexennis (signat al setembre 2015 per la FE-CCOO) estava pressupostat en 15 milions d'euros per repartir entre uns 12.500 docents de la pública en aquest 2018. La proporció és d'uns 6.315€/anuals/treballador (*) públics que el Govern ha invertit aquest 2018 en millorar la nòmina dels companys de sanitat i funció pública del Govern,... front als aproximadament 1.200€/anuals/docent que ha invertit en la recuperació dels sexennis dels docents de la pública.

És a dir, una diferència de 5.112,78€. Aquí queda evidenciat el greuge comparatiu pel que fa a inversió en la millora de les retribucions dels docents de l'ensenyament públic.

5- Les CCOO duim una proposta d'una carrera professional docent dins la negociació de l'estatut docent bàsic per a per a tots els docents de l'estat, pel que estaríem disposats a negociar l’equiparació a nivell autonòmic i incloure el procés d’avaluació com a requisit.

6- Al 2007 ja varem demanar anticipar els sexennis a 4 anys en funció d’una avaluació sobre aspectes com l’implicació dels docents als centres, participació en els programes, formació,...

(*) Uns 5000 funcionaris de la CAIB i uns 14.000 de sanitat

A diferència d'altres sectors públics i concertats de les Illes, la nòmina dels docents públics de les Illes no ha experimentat cap millora aquesta legislatura, ...i continua per sota de la del 2009

dijous 13 de setembre de 2018

Documents relacionats

Informe comparatiu dels sexennis docents i la carrera professional dels altres funcionaris