Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimecres 17 de gener de 2018

El ministre d'Educació no fa cas de les peticions de CCOO de convocar la Mesa de Negociació de l'Ensenyament Concertat

  • El sindicat no rep resposta a la carta lliurada fa ja dos mesos

La Federació d'Ensenyament de CCOO demana la creació i convocatòria urgent de la Taula Estatal d'Ensenyament concertada i exigeix que en la mateixa s'aprovi un reglament que reguli i normalitzi el seu funcionament. Així mateix, considera urgent que en aquest àmbit es doni resposta als problemes del sector i, entre altres aspectes, s'abordi l'incompliment de l'equiparació gradual de les retribucions del professorat de la concertada amb el de la pública que recull l'art. 117.4 de la LOE.

Pedro Ocaña, secretari de Privada i Serveis Socioeducatius de FECCOO

Pedro Ocaña, secretari de Privada i Serveis Socioeducatius de FECCOO

A continuació reproduïm la carta que la Federació d'Ensenyament de CCOO va remetre al ministre d'Educació el passat 15 de novembre de 2017:

D. Francisco García Suárez, secretari general de la Federació d'Ensenyament de CCOO, i D. Pedro Ocaña Muñoz, Secretari de privada i de Serveis Socioeducatius de la Federació d'Ensenyament de CCCOO, per mitjà del present escrit EXPOSEN:

1. L'article 2 bis de la LOE / LOMCE sobre el Sistema Educatiu Espanyol indica en el seu apartat 3 que, per a la consecució dels seus fins, aquest comptarà, entre d'altres instruments, amb les taules sectorials de negociació de l'ensenyament públic i de l'ensenyament concertat.

2. Han transcorregut gairebé 4 anys de la publicació de la LOMCE sense que encara s'hagi constituït formalment aquesta Taula Estatal de l'Ensenyament Concertat.

3. En aquests dies es compleixen també 3 anys de l'última reunió sindical informal amb algunes autoritats del Ministeri, que llavors, davant la petició de CCOO, no van considerar urgent la convocatòria d'aquesta Mesa i que van adquirir compromisos, en particular el lliurament de documentació sobre finançament, que no han complert.

4. En la majoria de qüestions que CCOO va exposar en aquesta reunió -elaboració d'un nou Reial Decret de Concerts Educatius en compliment del que disposa l'art. 116.3 de la LOE (2006); reactivació dels treballs compromesos per la Disp. Adie. 29a de la LOE per revisar els mòduls de concerts i garantir la gratuïtat del lloc escolar; necessitat d'analitzar les repercussions laborals derivades de les diferents interpretacions sobre les "Despeses variables" de les administracions educatives, etc.- no s'ha produït cap avenç, tot i coincidir amb reiterades demandes contingudes en les recomanacions anuals del Consell Escolar de l'Estat.
És per això que la Federació d'Ensenyament de CCOO SOL·LICITA la creació i convocatòria urgent de la Mesa Estatal d'Ensenyament Concertat, on, a més de l'aprovació d'un Reglament que reguli i normalitzi el seu funcionament, es doni resposta als incompliments de la legislació que acabem d'exposar.

Així mateix, transcorreguts 11 anys de la publicació de la LOE, CCOO reclama, en particular, una anàlisi del compliment de la "equiparació gradual" amb les retribucions del professorat de l'Ensenyament Públic manat pel seu art. 117.4.

Igualment, una vegada que en compliment de Sentències Europees i del nostre Tribunal Suprem tant el professorat interí com el de Religió de centres públics perceben els sexennis. CCOO reclama un pronunciament exprés sobre si l'equiparació del professorat de l'Ensenyament Concertat ha incloure'ls.

Tot i això, cal remarcar que aquí a les Illes Balears, els docents de l'escola concertada perceben el primer sexenni i estem treballant per a que puguin cobrar-ne els següents. 

El ministre d'Educació no fa cas de les peticions de CCOO de convocar la Mesa de Negociació de l'Ensenyament Concertat

dimecres 17 de gener de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Informació - Notícies
Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament concertat
Condicions de treball (sectors i àrees) - ensenyament privat