Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

dimecres 17 de octubre de 2018

Exempció de tributació d'IRPF en les prestacions de Maternitat

Totes les prestacions de Maternitat que es reconeguin per part de la Seguretat Social queden exemptes de tributació.

Els que estiguin percebent una prestació de maternitat en aquest moment han deixat d'estar obligats a la tributació a l'IRPF per la mateixa, de manera que la Seguretat Social deixarà de practicar la retenció de les mateixes en les pròximes nòmines, i la persona titular de la prestació podrà sol·licitar a l'Agència Tributària la devolució de les retencions ja practicades amb anterioritat o, si escau, regularitzar l'impost en la declaració tributària anual.

Els que hagin percebut prestacions de Maternitat en exercicis anteriors pels que ja hagi tributat a l'IRPF, podran sol·licitar la devolució de l'impost. Aquesta possibilitat es restringeix a les prestacions de Maternitat percebudes fins a un màxim de 4 anys abans. Entenem que poden reclamar-se per aquesta via les quanties que procedeixen de prestacions percebudes des 2014 (art. 67 LGT).Aquesta exempció també afecta la prestació per paternitat.

El procediment a seguir en el cas de reclamacions davant l'Agència Tributària:

Sol·licitar a l'Administració d'Hisenda competent la devolució de les quanties indegudament retingudes o satisfetes mitjançant el procediment de devolució d'ingressos indeguts o instant la rectificació de l'autoliquidació mitjançant la qual s'hagués realitzat l'ingrés indegut.

Un cop reclamat i abans de la resolució, l'Administració notificarà a la persona interessada la proposta de resolució perquè en el termini de 10 dies presenti les al·legacions o documents que consideri necessaris.

A les resolucions favorables cal pagar més els interessos de demora corresponents. Si fossin desfavorables haurà d'interposar-se un recurs.

Instruccions a seguir.
Model de sol·licitut.

Exempció de tributació d'IRPF en les prestacions de Maternitat

dimecres 17 de octubre de 2018

Àrees temàtiques relacionades

Informació - Notícies